§ 1 
Słownik pojęć 

 1. Wykonawca – Jacek Zamojski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AR NEON Jacek Zamojski, ul. Piskorzewie 17a, 62-800 Kalisz, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 618 006 10 63., REGON: 003341463 
 2. AR NEON – serwis internetowy należący do Wykonawcy, dostępny pod domeną kreator.arneon.com, za pośrednictwem którego Wykonawca umożliwia składanie Zamówień na Neon. 
 3. Klient – każdy podmiot (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta), składający Zamówienie poprzez AR NEON. 
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Wykonawcą czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem AR NEON) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego). 
 5. Regulamin – niniejszy regulamin. 
 6. Neon – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży poprzez AR NEON, stworzona według specyfikacji Klienta. 
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta o złożeniu Wykonawcy oferty, zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Neonu na odległość za pośrednictwem AR NEON, określające specyfikację Neonu. 

§ 2 
Postanowienia ogólne
 

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Neonów oraz zasady korzystania z serwisu AR NEON. 
 2. Do zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania z AR NEON niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www. 
 3. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Klienta uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Klient i obciążają go osobiście. 
 4. Wykonawca może porozumiewać się z Klientem, a Klient z Wykonawcą poprzez pocztę e-mail (arneon@arneon.com), telefonicznie pod numerem +48 608 371 595 oraz pisemnie listem na adres Wykonawcy. 
 5. Wszelka korespondencja elektroniczna wysyłana przez Wykonawcę podlega ochronie antywirusowej i kierowana jest wyłącznie do określonego Klienta. 
 6. Przedmiotem sprzedaży są Neony w chwili składania Zamówienia. 
 7. Wykonawca oferuje wyłącznie Neony wolne od wad, stworzone według specyfikacji Klienta. 
 8. Wszystkie ceny prezentowane w ARNEON podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy. 
 9. Wykonawca dokonuje sprzedaży za pośrednictwem AR NEON na terenie Polski. 
 10. Zakazuje się osobom korzystającym z AR NEON (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych. 
 11. Z uwagi na indywidualny, rękodzielniczy charakter Neonów ich rozmiar i kolorystyka mogą nieznacznie różnić się od projektów Neonów, prezentowanych w kreatorze AR NEON. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób uprawnień Klientów, przysługujących im na podstawie Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 

§ 3 
Składanie Zamówień 

 1. Wykonawca umożliwia składanie Zamówień poprzez wypełnienie interaktywnego kreatora Zamówienia, dostępnego pod adresem kreator.arneon.com, kliknięcie w przycisk „Zamów neon”, a następnie określenie adresu dostawy oraz wybór sposobu dostawy i płatności, aż do kliknięcia w przycisk „Zamawiam i płacę”. 
 2. Cechy i właściwości Neonu Klient określa poprzez wskazanie odpowiednich wartości w kreatorze, tj. treści, czcionki, rozmiaru, koloru Neonu, koloru kabla oraz podkładu Neonu. 
 3. Klient ponosi odpowiedzialność za treść, jaką wskazuje w kreatorze. Pozostałe wartości, o których mowa w ust. 2 powyżej, Klient wybiera spośród opcji dostępnych w kreatorze. 
 4. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje niezwłocznie (w ciągu 1 dnia roboczego) e-mail będący potwierdzeniem złożenia Zamówienia u Wykonawcy – wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami umowy sprzedaży. 
 5. Realizacja płatności za Neon następuje przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o nr 65 1090 1128 0000 0001 1319 1471 (Santander Consumer Bank SA). 
 6. Klient dokonujący zapłaty przelewem powinien zapłacić za Neon wraz z kosztami dostawy w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania maila, o którym mowa w § 3 ust. 4 Regulaminu. Po tym terminie oferta nie jest dla Wykonawcy wiążąca. 
 7. Informacje o kosztach związanych z dostawą są uwidaczniane w procedurze składania Zamówienia (w formularzu Zamówienia). Koszty dostawy doliczane są do ceny Neonu i ponoszone są przez Klienta. Przy odbiorze osobistym w siedzibie Wykonawcy koszty dostawy wynoszą 0,00 zł. 

§ 4 
Realizacja Zamówień 

 1. Warunkiem realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta jest podanie przy wypełnianiu kreatora prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji). 
 2. W przypadku błędnego lub niedostatecznego wypełnienia kreatora Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Klientem w celu potwierdzenia złożenia Zamówienia. Jeśli Zamówienia nie będzie można potwierdzić w terminie 7 (dni) dni z uwagi na brak możliwości kontaktu z Klientem oferta złożona Wykonawcy nie jest wiążąca. 
 3. Zawarcie umowy sprzedaży Neonu, a tym samym uruchomienie procedury realizacji Zamówienia, następuje po zaksięgowaniu zapłaty ceny na koncie Wykonawcy. 
 4. Przygotowanie Neonu przez Wykonawcę trwa około 14 dni. 
 5. Klient jest informowany o gotowości do odbioru/przesyłki Neonu. 
 6. Jeśli Neon nie jest odbierany bezpośrednio przez Klienta, jest on dostarczany Klientowi zazwyczaj w terminie od 2 do 3 dni, licząc od momentu nadania przesyłki. 
 7. W przypadku ewentualnego dłuższego czasu dostawy Neonu, Klient jest o tym niezwłocznie informowany. 
 8. Jeżeli Klientem jest Konsument, Wykonawca wydaje Neon Klientowi nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, chyba że umowa stanowi inaczej. 
 9. Dowodem dokonania zakupu jest paragon lub, na życzenie Klienta, faktura VAT, które Klient otrzymuje wraz z Neonem lub w oddzielnej przesyłce. 
 10. Wykonawca realizuje dostawę Neonu poprzez firmę kurierską. Możliwy jest także odbiór osobisty pod adresem Wykonawcy – ul. Piskorzewie 17a, 62-800 Kalisz. 
 11. Miejscem spełnienia świadczenia przez Wykonawcę jest wskazane przez Klienta w procedurze składania Zamówienia miejsce odbioru Neonu (adres dostawy). 
 12. Odbierając dostarczoną przez przewoźnika przesyłkę Klient obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Wykonawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności przewoźnika oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Wykonawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa Konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Wykonawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Klientów niebędących Konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane. 

§ 5
Rękojmia i gwarancja 

 1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta za wady fizyczne lub prawne Neonu (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 5561-5563 KC. 
 2. Konsumentowi z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji Neonu. 
 3. Reklamacja może być złożona pisemnie listem na adres Wykonawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: arneon@arneon.com 
 4. Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Wykonawcą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji. 
 5. Składając reklamację Wykonawca zaleca podanie danych kontaktowych Konsumenta, numeru Zamówienia, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Wykonawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. 
 6. W razie konieczności uzupełnienia ewentualnych braków reklamacji – Wykonawca niezwłocznie skontaktuje się z Konsumentem w sposób wskazany w § 2 ust. 4 Regulaminu. 
 7. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą do siedziby Wykonawcy. 
 8. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są zgodnie z treścią ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 
 9. Wykonawca wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązywanie sporów z Konsumentem. Z zamiarem polubownego rozwiązania sporu Konsument może zwrócić się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań. 
 10. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), narzędziem służącym pozasądowemu rozstrzyganiu sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE jest platforma ODR (Online Dispute Resolution). Jest ona dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter bezpłatny i dobrowolny. 
 11. Uprawnienia Konsumenta z tytułu rękojmi nie ograniczają uprawnień Konsumenta wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym, o ile takowy dokument zostanie do Neonu dołączony. 
 12. Klientowi, niebędącemu Konsumentem, nie przysługują uprawnienia wynikające z rękojmi za wady, określone w Kodeksie cywilnym (rękojmia zostaje wyłączona). 

§ 6 
Odstąpienie od umowy 

 1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest m. in. rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. 
 2. Ze względu na fakt, że Neony wytwarzane przez Wykonawcę stanowią rzecz nieprefabrykowaną, produkowaną ściśle według specyfikacji Klienta, Klientowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta) i żądanie zwrotu pieniędzy. 
 3. Klientowi niebędącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. 

§ 7 
Ochrona danych osobowych i prywatności 

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na stronach AR NEON jest Wykonawca. 
 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO oraz aktualnie obowiązującymi regulacjami prawa polskiego. 
 3. Wykonawca przetwarza dane osobowe w celu umożliwienia wejścia użytkownika na stronę AR NEON i przeglądania jej zawartości oraz zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Neonu – zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronie AR NEON. 
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę jest dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą, albo – o ile zostało to wyraźnie wskazane – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy. 
 5. Wykonawca może udostępniać zebrane od użytkownika dane osobowe podmiotom, wskazanym w komunikatach pojawiających się na stronie AR NEON. Wykonawca przekazuje dane poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego, chyba że zostało wyraźnie wskazane, że danych nie przekazuje. 
 6. Klientowi lub innemu użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W celu wykonania tych praw należy skierować żądanie pod adres email: arneon@arneon.com, numer telefonu: +48 608 371 595 lub osobiście w siedzibie Wykonawcy. 
 7. Na stronie AR NEON są wykorzystywane pliki cookies. Stosowane są one w celach zapewnienia maksymalnej wygody wszystkich użytkowników (w tym Klientów) przy korzystaniu ze AR NEON (zapamiętywanie preferencji i ustawień na stronie, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych, także przez inne portale, w tym portale społecznościowe, np. Facebook). Korzystanie z AR NEON bez zmiany ustawień w przeglądarce dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym (np. komputerze) każdego użytkownika. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na stosowanie plików cookies powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Tu znajduje się więcej informacji o plikach cookies. 

§ 8 
Postanowienia końcowe 

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 
 2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy. 
 3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronach AR NEON www.arneon.com (zakładka „Regulamin”) i obowiązuje w niniejszej wersji od 01.09.2019 r. 
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy następuje poprzez: 
  1) udostępnienie Regulaminu na zasadach określonych w § 8 ust. 3 Regulaminu,
  2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, 
  3) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu.